Riadenie flotily - Definujeme nový štandard riadenia flotily

Riadenie flotily

STILL neXXt fleet

Definujeme nový štandard riadenia flotily

STILL neXXt fleet je najinovatívnejší a najefektívnejší webový portál na optimalizáciu flotily manipulačnej techniky.

Systém definuje nové štandardy z hľadiska prístupnosti, dostupnosti, transparentnosti, je používateľsky prívetivý a prehľadný.

Balíky STILL neXXt fleet obsahujú všetky relevantné informácie pre používateľa v rámci jedného komplexného nástroja. Toto je koniec samostatného spracovania rozličných druhov dát. neXXt fleet prepája všetky dáta, vykonáva rýchlu analýzu a optimalizáciu.

STILL neXXt fleet na prvý pohľad

 • Poskytuje prehľad všetkých relevantných dát o flotile a vozíkoch v jednej aplikácii
 • Je prehľadný.
 • Ponúka on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia
 • Dáta sú bezpečne šifrované na serveroch STILL
 • Individuálne nastavenie s 9 aplikáciami
 • Notifikácie – buď ako systémové hlásenia alebo ako e-mailové správy- hlásené automaticky, v prípade dosiahnutia alebo prekročenia stanovenyćh hodnôt

Komponenty STILL neXXt fleet

STILL neXXt fleet pozostáva z 9 rozličných aplikácií.

 • Prehľadnosť a vysoká transparentnosť flotily vozíkov
 • Užitočné základné informácie o každom vozíku sú dostupné takmer okamžite
 • Priamy prístup k dôležitým dokumentom ohľadom vozíkov

Udržiavajte si prehľad v riadení vašej flotily:

Aplikácia „Fleet Overview“, ktorá je súčasťou štandardnej aplikácie STILL neXXt fleet, poskytuje používateľovi excelentný prehľad o kompletnej flotile – vrátane nákladných vozidiel iných výrobcov. Užitočné informácie, ako je typ nákladného vozidla, rok výroby, vlastník vozidla sériové číslo, alokácia flotily, ako aj aktuálne miesto prevádzky sú okamžite dostupné pre každé nákladné vozidlo. Okrem toho, najdôležitejšie dokumenty vozidla, napríklad technická konfigurácia nákladného vozidla, technické špecifikácie alebo prevádzková príručka, sú dostupné na stiahnutie. Používateľ môže tiež doplniť systém dodatočnými informáciami špecifickými pre

nákladné vozidlo, ktoré je možné neskôr editovať alebo doplniť. Táto možnosť poskytuje používateľovi vysoký stupeň transparentnosti a prehľad o každom jednom konkrétnom vozidle vo flotile.

 • Úplná transparentnosť servisných a finančných nákladov
 • Automatické upozornenie na prekročenie preddefinovaných nákladových limitov
 • Vykonávanie prenosu dát prostredníctvom excelovského súboru vhodného pre všetky reportovacie nástroje

Súhrn všetkých aplikácií:

Aplikácia „Cost Reporting“ na vykazovanie nákladov poskytuje podrobný prehľad všetkých servisných a finančných nákladov, napríklad financovanie, leasing, prenájom, údržba, náklady na opravy, ako aj poistenie. Ak je to potrebné, používateľ môže dostať upozornenie pri prekročení individuálne nastavených limitov. Vďaka prepracovanému rozhraniu na výmenu údajov pomocou

programu Excel, môže zákazník všetky dáta využiť aj vo vlastných reportovacích nástrojoch. Okrem toho sú rýchlo a jednoducho k dispozícii aj faktúry súvisiace s flotilou vozíkov, napríklad za údržbu, alebo náklady na opravy. Zároveň je možné pridať aj servisné náklady vozíkov tretích strán, čo umožňuje rýchle a jednoduché porovnávanie, vrátane vizuálnych prezentácií. Aplikácia umožňuje porovnať čiastky a typy nákladových položiek. Príslušné zoznamy vozíkov s ich nákladmi je možné si stiahnuť

vo formáte Excel alebo PDF.

 • Vizuálny súhrn všetkých dátumov údržieb a prehliadok v jednej aplikácii
 • Dokumentácia údržieb a prehliadok
 • Automatické upozornenie na blížiaci sa termín údržby alebo prehliadky

Prehľad a FEM/bezpečnostná prehliadka na prvý pohľad:

Aplikácia „Maintenance Control“ (Riadenie údržby) poskytuje používateľom prehľad blížiacich sa termínov údržby a prehliadky v rámci flotily. Celá dokumentácia údržieb a prehliadok je uchovávaná. Používateľovi je autoamticky generovaná pripomienka štyri týždne pred príslušným termínom. Pri zameškaní termínu bezpečnostnej prehliadky je generované ďalšie upozornenie formou sms správy.

 • Presné vyhodnotenie využitia fotily manipulačnej techniky
 • Jednoduché a rýchle identifikovanie možných úspor
 • Automatické upozornenie v prípade poklesu miery využitia vozíka pod definované limity.

Súhrn feketívneho využitia využitia:

Aplikácia „Fleet Usage“ (Využitie flotily) vyhodnocuje všetky zhromaždené dáta, ako napríklad využitie vozidla, časy jazdy zdvíhania/spúšťania tak, ako sú odosielané z vozidla cez GSM a na požiadanie porovnáva dáta niekoľkých pracovísk s inými vozidlami. Táto aplikácia poskytuje zákazníkovi podrobný prehľad využitia flotily. Okrem toho umožňuje porovnať jednotlivé nákladné vozidlá niekoľkých pracovísk alebo v niekoľkých krajinách. Potenciálne úspory je možné jednoducho identifikovať a následne optimalizovať využitie flotily. Pri individuálne nastavených úrovniach využitia je zákazník automaticky notifikovaný, čo mu umožňuje vykonať okamžité opatrenia.

 • Automatické generovanie Kľúčových indikátorov výkonu (KPI) slúži na vyhodnotenie nákladov a výkonu
 • Identifikácia potenciálov porovnaním KPIs na niekoľkých miestach s individuálne definovanými časovými obdobiami
 • Analytická kompilácia využitia a nákladových dát

Súhrn monitorovania KPI:

Preddefinované indexované čísla dôležité pre „KPI monitor“ (Monitorovanie KPI) je možné vyhodnotiť a výsledky komplexným spôsobom prezentovať v diagramoch alebo tabuľkách. Potenciálna optimalizácia je identifikovateľná porovnaním Kľúčových indikátorov výkonu (KPI). Kompilácia dát nákladov a využitia umožňuje vyhodnotenie výkonu za jednotlivé krajiny, lokality alebo jednotlivé vozidlá. Používateľsky voliteľné obdobia na porovnanie umožňujú vykonateľnosť analýz a trendovanie monitorovaných hodnôt v dlhodobom meradle.

 • Aktuálny prehľad prevádzkových hodín každého vozíka, vrátane historických záznamov
 • Early identification of trucks with high usage levels to avoid downtimes due to wear-based failures
 • Automatic alert, if agreed operating hour limits are surpassed

Prehľad prevádzkových hodín flotily:

Aplikácia „Operating Hours“ (Prevádzkové hodiny) poskytuje prehľad aktuálnych a minulých prevádzkových hodín v rámci flotily, s cieľom optimalizovať intervaly údržby a využitie flotily. Na základe zaznamenaných prevádzkových hodín je možné presne naplánovať intervaly údržby vozíka. Okrem toho, je možné porovnávať prevádzkové hodiny viacerých vozíkov. Používateľovi sa zobrazí upozornenie o dosiahnutí alebo blížiacich sa nastavených limitov.

 • Zobrazenie a vyhodnotenie všetkých minulých udalostí pre každý vozík
 • Rýchla identifikácia skupín týchto udalostí prostredníctvom vizuálneho porovnania
 • Jednoduchý prístup k podrobným správam o každej udalosti

Všetko z jedného zdroja:

Pomocou aplikácie „Truck Life Analysis“ (Analýza životnosti vozidla) je možné sumarizovať všetky udalosti týkajúce sa vozíka, ako napríklad dátum údržby a prehliadky alebo kolízie a následne vyhodnotiť pre každý vozík. Na základe tejto informácie je možné jednoducho a prehľadne porovanť jednotlivé vozíky a rýchlo identifikovať skupiny udalostí. Používateľ má k dispozícii rýchly prístup k príslušným hláseniam o každej udalosti. Okrem toho sú dostupné aj historické údaje, ktoré umožňujú sledovať vývoj a trendy v čase.

 • Individuálny vstup faktúr za dodatočný servis a servisných výkazov
 • Dokumentácia a údržba dát pre služby poskytované tretími stranami
 • Dodatky v prehľadoch „Cost Reporting“ (Výkazy o nákladoch) a „Maintenance Control“ (Riadenie údržby).

Riadenie flotily z jedného zdroja:

Aplikácia „Service Report Plus“ (Servisný výkaz Plus) ponúka používateľovi možnosť vytvárať dokument a tlačiť faktúry za servis a servisné výkazy od iných poskytovateľov servisu ako STILL. Ak tak chcete urobiť, aplikácia poskytuje pripravené šablóny pre on-line servisné výkazy. Dáta zhromaždené takýmto spôsobom doplňujú dáta v aplikácii „Cost Reporting“ (Výkazy o nákladoch) a „Maintenance Control“ (Riadenie údržby). Takto je používateľovi umožnené nahliadnuť do presných prehľadov o všetkých vozíkoch – nezávisle od poskytovateľa servisných služieb.

 • Rýchle doplňovanie dodatočných informácií o vozíku
 • Nastavenie zmenových plánov alebo organizačných štruktúr
 • Individuálne priradenie vozíkov k rozličným výrobcom v systéme

Individuálne nastaviteľné:

Aplikácia „Data Plus“ (Dáta Plus) umožňuje používateľovi zadávať dáta alebo iné informácie o vozíku, napríklad interné nákladové strediská, harmonogram pracovných zmien alebo prílohy. Okrem toho je možná nastaviť, ktoré vozíky

alebo časti vybavenia sú potrebné pre vyhodnotenie, a ktoré sú nerelevantné a je nevyhnutné ich odfiltrovať. Umožňuje zadanie

vozíkov tretích strán. Takéto vozíky sú zobrazené v dostupnej aplikácii popri vozíkoch STILL. Ak je to potrebné, v rámci aplikácie Data Plus je možné rozdelenie vašich pracovísk na podsekcie, napríklad Výroba alebo Sklad a priradenie konkrétnych vozíkov v súlade s podrobnejšou hĺbkovou analýzou.

Zistite viac

Technické dáta

Zistite vaic informácií v STILL neXXt fleet technických dátach

Kontakt

Náš špecialista bude rád za akékoľvek dotazy alebo otázky.

Zistite vaic informácií o novom nástroji pre riadenie flotily STILL neXXt fleet.

Požiadavka na: STILL neXXt fleet

Prosím vyplňte krátky dotazník nižšie.

Oslovenie*

Prihlásiť sa do STILL neXXt fleet

Tu nájdete link na stránku, kde sa môžete príhlásiť do aplikácie STILL neXXt fleet s Vašimi požívateľkými údajmi.